Text

MDH är en statlig myndighet. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.


MDH:s ledning och styrelse

MDH är en statlig myndighet. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen tar de övergripande besluten vid MDH och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor. Styrelsen, vars uppdrag sträcker sig perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020, sammanträder cirka tre gånger per termin. Liselott Hagberg, landshövding Sörmlands län, är ordförande i högskolestyrelsen.

Sju ledamöter i högskolestyrelsen är utsedda av regeringen och representerar samhälle och näringsliv. I styrelsen ingår även högskolans rektor, tre representanter för lärarkåren och tre representanter för studenterna.

Högskolestyrelsens arbetsordning för Mälardalens högskolaPDF


Rektor

Rektor, som utses av regeringen, är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och förvaltningschefen bereder ärenden utifrån rektorsbeslut. Vid högskolan finns även en vice-rektor för samverkan.


Ledningsgrupp och dekangrupp

På MDH finns en ledningsgrupp med uppgift att ge råd och stöd till rektor i både strategiska och löpande ledningsfrågor. Det finns även en dekangrupp som har till uppgift att diskutera gemensamma högskole- och ledningsfrågor.


Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i högskolans forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under nämnden finns tre utskott som bereder ärenden samt fattar vissa beslut.

Arbetsordningen för fakultetsnämnd och dess utskottPDF

 

Akademier

Utbildning och forskning sker på någon av MDH:s fyra akademier; akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), akademin för hälsa vård och välfärd (HVV), akademin för innovation, design och teknik (IDT) och akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK).


Förvaltning

Förvaltningen ser till så att det finns väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd. Förvaltningen har ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnd.


Lagar och förordningar

På riksdagens webbplats hittar du de övergripande lagar och förordningar som styr högskolans verksamhet: